1. Bekendmakingen Papendrecht
  2. STAATSCOURANTInspraak op ontwerp beheersverordening Centrumgebied, Papendrecht

Papendrecht | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Papendrecht. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Papendrecht valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTInspraak op ontwerp beheersverordening Centrumgebied, Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid om vanaf 20 december 2012 tot en met 21 januari 2013 in te spreken op de ontwerp beheersverordening Centrumgebied. De vigerende bestemmingsplannen dienen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening geactualiseerd te worden. Omdat in het gebied geen ontwikkelingen zijn voorzien kan aan deze actualisatieverplichting worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen. De beheersverordening is in hoofdzaak gebaseerd op de huidige bestemmingsplannen Centrum, City en Westpolder 1977 en de op 20 september 2012 vastgestelde Nota van uitgangspunten woongebieden en is conserverend van karakter. Het besluitgebied van de beheersverordening wordt globaal gevormd door de woon- en bedrijfsbebouwing aan de Veerweg in het noorden, door een deel van de wijk Kraaihoek-Zuid tot en met een gedeelte van de Dijkstraat in het westen, door het Bosch, Oude Veer een gedeelte van het Westeind in het zuiden en door het woongebied tot aan de Noordersingel in het westen. Het hart van het grensgebied wordt gevormd door winkelcentrum De Meent en de Markt. De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het besluitgebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is de beheersverordening Centrumgebied vergelijkbaar met een bestemmingsplan. De procedure van totstandkoming is veel korter. Voor burgers, bedrijven en belanghebbenden is het nu bekendgemaakte inspraakmoment het enige moment om te reageren op de beheersverordening. Het is mogelijk op verzoek een toelichting op het plan te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening via onderstaande contactgegevens. De concept beheersverordening Centrumgebied ligt van donderdag 20 december 2012 tot en met maandag 21 januari 2013 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Markt 22. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) worden ingezien en gedownload. Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie kenbaar te maken. Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken worden bij de besluitvorming tot vaststelling.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie PapendrechtStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Papendrecht inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Papendrecht.

Meer Bekendmakingen